واحد سازمانی
احد فلاحی
نام کارمند :احد نام خانوادگی:فلاحی
سمت سازمانی :مدیر عامل شماره تماس :04134275756