واحد سازمانی
میر مقصود  سید احمدی
نام کارمند :میر مقصود نام خانوادگی: سید احمدی
سمت سازمانی :مدیر خدمات امور متوفیان شماره تماس :04134275286