واحد سازمانی
احمد  نجفی
نام کارمند :احمد نام خانوادگی:نجفی
سمت سازمانی :مدیر امور اداری شماره تماس :04134245222