واحد سازمانی
ابوالفضل حیدر زاده
نام کارمند :ابوالفضل نام خانوادگی:حیدر زاده
سمت سازمانی :مدیر عمران و پیمان نظارت شماره تماس :04134275803