واحد سازمانی
کاظم تابعی خسروشاهی
نام کارمند :کاظم نام خانوادگی:تابعی خسروشاهی
سمت سازمانی : صدور چک و امور خزانه داری شماره تماس :04134275292