واحد سازمانی
زیداله حسن زاده
نام کارمند :زیداله نام خانوادگی:حسن زاده
سمت سازمانی :امور قراردادها شماره تماس :04134245222