واحد سازمانی
برجعلی  ایمان زاده
نام کارمند :برجعلی نام خانوادگی:ایمان زاده
سمت سازمانی :مسئول اعتبارات و حقوق و دستمزد شماره تماس :04134245222