واحد سازمانی
ابوالفضل شهبازی
نام کارمند :ابوالفضل نام خانوادگی:شهبازی
سمت سازمانی :بایگانی , متصدی تشکیل پرونده شماره تماس :04134275292