واحد سازمانی
نادر  آقائی فرد
نام کارمند :نادر نام خانوادگی:آقائی فرد
سمت سازمانی : انبار شماره تماس :04134275292