واحد سازمانی
حسین خداپرست
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:خداپرست
سمت سازمانی :مسئول حفاظت فیزیکی شماره تماس :04134275941