واحد سازمانی
حجت الاسلام تقی ارضی
نام کارمند :حجت الاسلام تقی نام خانوادگی:ارضی
سمت سازمانی :روحانیت شماره تماس :04134245222