واحد سازمانی
ایوب شهبازی
نام کارمند :ایوب نام خانوادگی:شهبازی
سمت سازمانی :رابط بهداشت و متصدی تلفنخانه شماره تماس :04134275588