واحد سازمانی
میر لطیف  اسماعیلی
نام کارمند :میر لطیف نام خانوادگی:اسماعیلی
سمت سازمانی :مسئول کارگاه امانی شماره تماس :04134275286