واحد سازمانی
علی ملکی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:ملکی
سمت سازمانی :انفورماتیک شماره تماس :04134275292