واحد سازمانی
احمد نجفی
نام کارمند :احمد نام خانوادگی:نجفی
سمت سازمانی :مسئول امور قراردادها شماره تماس :04134245588