واحد سازمانی
ابوالفضل سقایی
نام کارمند :ابوالفضل نام خانوادگی:سقایی
سمت سازمانی :مدیر بحران شماره تماس :04134275292