واحد سازمانی
محمد باقر جعفری
نام کارمند :محمد باقر نام خانوادگی:جعفری
سمت سازمانی :متصدی راهنمای قبور شماره تماس :04134275286