واحد سازمانی
محمود  مددی
نام کارمند :محمود نام خانوادگی:مددی
سمت سازمانی :مدیر املاک و کارشناس حقوقی شماره تماس :04134275286