واحد سازمانی
پرویز هاتفی
نام کارمند :پرویز نام خانوادگی:هاتفی
سمت سازمانی :مدیر حراست شماره تماس :04134275941