واحد سازمانی
اکبر  قنبر زاد
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:قنبر زاد
سمت سازمانی :مدیر بازرسی شماره تماس :