واحد سازمانی
چنگیز مسلمی
نام کارمند :چنگیز نام خانوادگی:مسلمی
سمت سازمانی :متصدی سردخانه بیمارستان امام رضا (ع) شماره تماس :