واحد سازمانی
فرشاد عادلی
نام کارمند :فرشاد نام خانوادگی:عادلی
سمت سازمانی :متصدی حسینیه اعظم شهدا شماره تماس :