واحد سازمانی
عنایت افکاری
نام کارمند :عنایت نام خانوادگی:افکاری
سمت سازمانی :مدیر فضای سبز شماره تماس :