کلام دلنشین


 
 مطالب
آرشیو Print RSS
 
 اتوماسیون اداری
 
 نظام پیشنهادات
 
 لینکها 
 نظر سنجی
نظر شما در مورد محتوای وب سایت؟ 


 
تاریخ : سه شنبه 4 تير 1398     |     کد : 1086

آگهي مزایده عمومی

سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد به استناد مجوز صادره از هيئت مديره محترم سازمان،اجاره منافع تعداد 9 باب از مغازه های حجاری با کاربری حجاری و فروش سنگ قبر ، 2 باب مغازه گلفروشی با کاربری فروش گل و 2 باب بوفه با کاربری فروش مواد غذائی در سازمان را از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت های پایه بشرح ذیل بین افراد حقیقی و حقوقی به اجاره واگذار نماید:

 1. اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (1) حجاري به مبلغ 12/800/000  ریال )دوازده میلیون و هشتصد هزارریال)
 2. اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (2) حجاري به مبلغ 13/100/000 ریال (سیزده میلیون و یکصدهزارریال)
 3. اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (3) حجاري به مبلغ 13/400/000 ریال (سیزده میلیون و چهار صد هزارریال)
 4. اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (4) حجاري به مبلغ 13/700/000  ریال (سیزده میلیون وهفتصد هزارریال)
 5. اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (5) حجاري به مبلغ 13/700/000 ریال (سیزده میلیون وهفتصد هزارریال )
 6. اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (6) حجاري به مبلغ 14/000/000 ریال( چهارده میلیون ریال)
 7. اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (7) حجاري به مبلغ 14/000/000 ریال( چهارده میلیون  ریال)
 8. اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (8) حجاری به مبلغ 14/000/000 ریال(چهارده میلیون ریال)
 9. اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (9) حجاري به مبلغ 14/300/000 ریال (چهارده میلیون و سیصد هزار ریال)
 10. اجاره بهای یک ماهه مغازه گلفروشی شماره (1) به مبلغ30/000/000 ریال (سی میلیون ریال) 
 11. اجاره بهای یک ماهه مغازه گلفروشی شماره (2) به مبلغ  31/000/000 ریال (سی و یک میلیون ریال)
 12. اجاره بهای یک ماهه مغازه بوفه به مبلغ 28/000/000 ریال (بیست و هشت میلیون ریال)
 13. اجاره بهای یک ماهه کانکس بوفه به مبلغ  9/000/000 ریال (نه میلیون ریال)
 
لذا متقاضیان می توانند از روز دوشنبه مورخ 98/4/3 (تاریخ نشر این آگهی) تا ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخه 98/4/13 جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده به امور قراردادهای سازمان واقع در بزرگراه شهید کسائی-بلوار معراج-سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
 1. واریز مبلغ پنجاه میلیون ریال(50/000/000) برای هر کدام از مغازه ها به حساب شماره 518800384211 نزد بانک سپه شعبه 29 بهمن تبریزیا ارائه ضمانت بانکی معتبر به همان میزان به نام سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز به عنوان سپرده شرکت در مزایده مغازه مورد نظر و ارائه فیش آن در پاکت (الف) الزامی می باشد.
 2. اجاره شش ماهه اول بصورت نقدی دریافت خواهد شد.
 3. هزینه  چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده خواهد بود.
 4. هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 5. مدت زمان واگذاری مغازه و قرارداد اجاره یکسال شمسی می باشد.
 6. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخه 98/1/13 می باشد.
 7. کمیسیون مزایده راس ساعت15:00 روز شنبه مورخه 98/4/15 برای مغازه های بوفه،ساعت 15:30 برای آلاچیق ها و ساعت 16:00 برای مغازه های حجاری در محل سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز تشکیل و پیشنهادات مفتوح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است.
 8. هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند حداکثر در مزایده 2 باب از مغازه های حجاری شرکت کند.
 9. برنده شدن در یک مورد باعث حذف پیشنهاد دیگر شرکت کننده خواهد شد.
 10. کمیسیون مزایده در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 11. هزینه خرید اسناد مبلغ 400،000 ریال می باشد که باید به صندوق سازمان واریز گردیده و فیش مربوطه تحویل امور قراردادها گردد.
 12. سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
احد فلاحی
مدیرعامل سازمان آرامستانهاي شهرداری تبریز


امین کیانی
 
 لینکها