کلام دلنشین


 
 مطالب
آرشیو Print RSS
 
 اتوماسیون اداری
 
 نظام پیشنهادات
 
 لینکها 
 نظر سنجی
نظر شما در مورد محتوای وب سایت؟ 


 
تاریخ : شنبه 1 اسفند 1394     |     کد : 404

آگهي مناقصه عمومی

سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد-به استناد مجوز هيئت مديره محترم سازمان-عمليات اجرائی پروژه (1) کف سازی با آجر پرسی روی قبور را از طريق مناقصه عمومي مطابق شرايط زير واگذار نمايد.

1)   مبنای برآورد اولیه پروژه با لحاظ فهرست بهاي ابنیه سال 1394 به مبلغ 4000000000 ريال پيش بيني مي گردد كه سازمان حق دارد 25% آن را افزايش يا كاهش دهد .

2)   جهت شركت در مناقصه واريز مبلغ 200000000 ريال بعنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب شماره 1006134976 بانك شهر شعبه خیابان آزادي تبریز به نام سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز الزامي بوده و ارائه ضمانت نامه بانكي با مدت اعتبار سه ماهه (و قابل تمديد به مدت 3 ماه ديگر) نيز بلامانع است .

تبصره: زمان عقد قرارداد يك فقره ضمانت نامه بانكي معادل 5% مبلغ كل قرارداد بابت تضمين حسن انجام معامله دريافت مي شود و از هر پرداخت به پيمانكار نيز 10% از همين بابت كسر خواهد شد .

3)   محل اجراي پروژه اراضي تحت تملك سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز مي باشد كه نقشه آن بپيوست اسناد مناقصه به شركت كنندگان ارائه مي شود .

4)     مدت زمان اجراي پروژه از تاريخ تحويل محل به مدت 6 ماه پيش بيني مي گردد .

5)     ميزان پيش پرداخت پروژه 25% در قبال اخذ ضمانت نامه بانكي معتبر مي باشد .

6)   مهلت قبول پيشنهادها از تاريخ 1/12/94 لغايت ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخه 18/12/94 مي باشد و به پيشنهاداتي كه خارج از اين موعد ارائه شود ترتيب اثر داده نمي شود .

7)   پيشنهادات رسيده راس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخه 19/12/94 در محل سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز مفتوح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد است .

8)     كميسيون مناقصه در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادها مختار است .

9)   چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه در مهلت مقرر نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله و عقد و انجام قرارداد اقدام نكنند،سپرده ايشان به ترتيب و بر اساس قانوني به نفع سازمان مناقصه گذار ضبط مي شود .

10) كليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .

11) ساير شرايط در اسناد و فرمهاي شرايط مناقصه مندرج است .

12) شركتهاي واجد شرايط و داراي پايه5 رشته ابنیه و مورد تائيد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مي توانند جهت رويت محل اجراي پروژه و دريافت اسناد و فرمهاي شرايط شركت در مناقصه از تاريخ 1/12/94 تا آخرين مهلت قبول پيشنهادها به آدرس سازمان واقع در اتوبان شهيد كسائي سازمان آرامستانهاي شهر داري تبريز مراجعه نمايند.(تلفن تماس سازمان 34245222 - 041 ).

بديهي است شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول تكاليف سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز به شرح مندرج در ماده 10 آئين نامه معاملات شهرداري تبريز مي باشد.

 

                                                                                                               فرخ جلالـی

مدیر عامل سازمان آرامستانهاي شهرداری تبریز


یاسین موثقی
 
 لینکها