کلام دلنشین


 
 مطالب
آرشیو Print RSS
 
 اتوماسیون اداری
 
 نظام پیشنهادات
 
 لینکها 
 نظر سنجی
نظر شما در مورد محتوای وب سایت؟ 


 
تاریخ : جمعه 27 اسفند 1395     |     کد : 725

سازمان آرامستان های شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی
سازمان آرامستان های شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره محترم سازمان عملیات اجرائی پروژه حفظ ، نگهداری و احداث فضای سبز (ناحیه 1) حوزه استحفاظی سازمان آرامستان های شهرداری کلانشهر تبریز را از طریق مناقصه عمومی مطابق شرایط زیر واگذار نماید.

1) مبنای برآورد اولیه پروژه با لحاظ فهرست بهای پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز سال 1395 به مبلغ 4000000000ریال پیش بینی می گردد که سازمان حق دارد طبق شرایط پیمان تا 25%کل کار را اضافه و یا کسر نماید.

2) جهت شرکت در مناقصه واریز مبلغ 000/000/ 200ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 1006134976بانک شهر شعبه خیابان آزادی تبریز به نام سازمان آرامستان های شهرداری تبریز الزامی بوده و ارائه ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار سه ماهه (و قابل تمدید به مدت 3 ماه دیگر ) نیز بلامانع است.

تبصره : زمان عقد قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی معادل 50% مبلغ کل قرارداد بابت تضمین حسن انجام معامله دریافت می شود.

3) محل اجرای پروژه اراضی تحت تملک سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز می باشد که نقشه آن بپیوست اسناد مناقصه به شرکت کنندگان ارائه می شود.

4) مدت زمان اجرای پروژه از تاریخ عقد به مدت 12 ماه پیش بینی می گردد.

5) میزان پیش پرداخت پروژه 10% در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی معتبر می باشد.

6) مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ 25/12/95 لغایت ساعت 15: 14 روز چهارشنبه مورخه 9/1/96 می باشد و به پیشنهاداتی که خارج از این موعد ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود.

7) پیشنهادات رسیده راس ساعت 30: 14 روز چهارشنبه مورخه 9/1/96در محل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز مفتوح و مورد رسیدگی قرار می گیرد و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است.

8) کمیسیون مناقصه در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

9) چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه در مهلت مقرر نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله و عقد و انجام قرار داد اقدام نکنند ، سپرده ایشان به ترتیب قانونی به نفع سازمان مناقصه گذار ضبط می شود.

10) کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

11) سایر شرایط در اسناد و فرمهای شرایط مناقصه مندرج است.

12) پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده طرف قرارداد می باشد.

13) ارائه سوابق کاری در فضای سبز شهری مورد تائید سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز الزامی است.

14) ارائه رضایت نامه کتبی برای سازمان آرامستانها از طرف های قرارداد 5سال قبل (شهرداری تبریز یا سازمانهای تابعه).

15) شرکتهای واجد شرایط و دارای رتبه یک و مورد تائید سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز می توانند جهت رویت محل اجرای پروژه و دریافت اسناد و فرمهای شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 25/12/95 روز چهارشنبه لغایت 9/1/96 روز چهارشنبه به آدرس سازمان واقع در اتوبان شهید کسائی سازمان آرامستان های شهرداری تبریز مراجعه نمایند .( تلفن تماس سازمان 34274440- 041 )

16) شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول تکالیف سازمان آرامستان های شهرداری تبریز به شرح مندرج در ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد.

احد فلاحی

مدیر عامل سازمان آرامستانهای شهرداری تبریزیاسین موثقی
 
 لینکها