کلام دلنشین


 
 مطالب
آرشیو Print RSS
 
 اتوماسیون اداری
 
 نظام پیشنهادات
 
 لینکها 
 نظر سنجی
نظر شما در مورد محتوای وب سایت؟ 


 
تاریخ : يکشنبه 20 اسفند 1396     |     کد : 963

آگهي مزایده عمومی

سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد تعداد 9 باب از مغازه های حجاری با کاربری حجاری و فروش سنگ قبر ، یک باب آلاچیق گلفروشی با کاربری فروش گل و یک باب بوفه با کاربری فروش مواد غذائی

سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد تعداد 9 باب از مغازه های حجاری با کاربری حجاری و فروش سنگ قبر ، یک باب آلاچیق گلفروشی با کاربری فروش گل و یک باب بوفه با کاربری فروش مواد غذائی در سازمان را از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت های پایه بشرح ذیل بین افراد حقیقی و حقوقی به اجاره واگذار نماید:

سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد به استناد مجوز صادره از هيئت مديره محترم سازمان،اجاره منافع تعداد 9 باب از مغازه های حجاری با کاربری حجاری و فروش سنگ قبر ، یک باب آلاچیق گلفروشی با کاربری فروش گل و یک باب بوفه با کاربری فروش مواد غذائی در سازمان را از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت های پایه بشرح ذیل بین افراد حقیقی و حقوقی به اجاره واگذار نماید:

    اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (1) حجاري به مبلغ 11/270/000 ریال (یازده میلیون و دویست و هفتاد هزار ریال                 
  اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (2) حجاري به مبلغ 11/500/000 ریال (یازده میلیون و پانصد هزار ریال               

   اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (3) حجاري به مبلغ 11/845/000 ریال (یازده میلیون و هشتصد و چهل و پنج هزار ریال)

   اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (4) حجاري به مبلغ 12/075/000ریال (دوازده میلیون و هفتاد و پنج هزار ریال)

   اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (5) حجاري به مبلغ 12/075/000 ریال (دوازده میلیون و هفتاد و پنج هزار ریال)

   اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (6) حجاري به مبلغ 12/305/000 ریال (دوازده میلیون و سیصد و پنج هزار ریال)

   اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (7) حجاري به مبلغ 12/305/000 ریال (دوازده میلیون و سیصد و پنج هزار ریال)

   اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (8) حجاري به مبلغ 12/305/000 ریال (دوازده میلیون و سیصد و پنج هزار ریال)

   اجاره بهای یک ماهه مغازه شماره (9) حجاري به مبلغ   12/650/000 ریال (دوازده میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال)

   اجاره بهای یک ماهه مغازه آلاچیق گلفروشی شماره (1) به مبلغ  46/000/000 ریال (چهل و شش میلیون ریال)

   اجاره بهای یک ماهه مغازه بوفه به مبلغ  34/500/000 ریال (سی و چهار میلیون و پانصد هزار ریال)


لذا
متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه مورخ 96/12/16 (تاریخ نشر این آگهی)تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخه 96/12/26 جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده به امور قراردادهای سازمان واقع در بزرگراه شهید کسائی-بلوار معراج-سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز مراجعه نمایند.

1)    واریز ده درصد کل اجاره بهای یکساله هر کدام از مغازه ها به حساب شماره 518800384211 نزد بانک سپه شعبه 29 بهمن تبریز به نام سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز به عنوان سپرده شرکت در مزایده مغازه مورد نظر و ارائه فیش آن در پاکت (الف) الزامی می باشد.

2)      اجاره شش ماهه اول بصورت نقدی دریافت خواهد شد.

3)      هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده خواهد بود.

4)      هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

5)      مدت زمان واگذاری مغازه و قرارداد اجاره یکسال شمسی می باشد.

6)      آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 14:30 روز شنبه مورخه 26/12/96 می باشد.

7)    کمیسیون مزایده راس ساعت15:00 روز شنبه مورخه 26/12/96 برای مغازه بوفه،ساعت 15:30 برای آلاچیق و ساعت 16:00 برای مغازه های حجاری در محل سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز تشکیل و پیشنهادات مفتوح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است.

8)      هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند حداکثر در مزایده 2 باب از مغازه های حجاری شرکت کند.

9)      برنده شدن در یک مورد باعث حذف پیشنهاد دیگر شرکت کننده خواهد شد.

10)  کمیسیون مزایده در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

11)  سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

                                                                                                                                    احد فلاحی

مدیر عامل سازمان آرامستانهاي شهرداری تبریزامین کیانی
 
 لینکها